Google+

Hloubka ostrosti

Hloubka ostrosti je rozdíl mezi vzdálenostmi nejbližšího a  nejvzdálenějšího místa zobrazeného předmětu od objektivu, která jsou  zobrazena s ještě přijatelnou ostrostí.